Algemeen

Dit reglement is opgemaakt door de commissie van de LIMO 2020 op 5 februari 2020. De LIMO-commissie kan te allen tijde afwijken van het reglement. Opmerkingen, vragen en klachten omtrent het reglement kunnen aan de LIMO-commissie worden gericht.

Samenstelling studententeams

Een studententeam moet bestaan uit maximaal vier personen, die allen studeren aan een universiteit of hogeschool in Nederland of België.

Voor studententeams geldt dat maximaal één teamlid vierdejaars of hoger mag zijn. Ook mogen maximaal twee teamleden derdejaars of hoger zijn.

Teams die uitsluitend bestaan uit studenten van hogescholen worden toegestaan, onafhankelijk van de studieduur. Voor gemengde HBO/universitaire teams mogen studenten van hogescholen één jaar van de studieduur aftrekken. Teams van afwijkende samenstelling kunnen zich inschrijven als “team buiten mededinging”. Deze nemen wel deel, maar kunnen niet winnen en krijgen dus ook geen officiële klassering.

Samenstelling bedrijventeams

Het is mogelijk voor bedrijven en instellingen om mee te doen aan de wedstrijd. Een bedrijventeam bestaat uit maximaal vier personen en doet altijd als een team buiten mededinging mee.

Inschrijfprocedure en selectie deelnemers

Alle teams dienen zich vooraf in te schrijven voor de wedstrijd via de site van de LIMO 2020. Inschrijven kan tot 1 mei. Later inschrijven is alleen mogelijk indien er nog plaatsen over zijn. De LIMO-commissie beslist welke teams mogen deelnemen, maar zal proberen alle teams mee te laten doen. Indien er te veel teams zijn voordat de inschrijving sluit, zullen eerst de teams buiten mededinging afvallen. Mocht dit onvoldoende blijken, zal allereerst het aantal teams beperkt worden tot een vast aantal voor iedere onderwijsinstelling. De eventueel hierna overgebleven plekken worden verloot.

Kosten

Deelname aan de LIMO kost €5,- per team voor studententeams. Deelname voor bedrijventeams kost €50,-, tenzij anders is overeengekomen met de LIMO-commissie. Aangezien de LIMO in 2020 online wordt gehouden zijn er geen inschrijfkosten.

De kosten voor deelname moeten op de dag zelf contant worden betaald.

Reiskostenvergoeding

Deelnemende studenten kunnen aanspraak maken op reiskostenvergoeding voor zover deze niet gedekt worden door hun studenten OV-kaart. Van deelnemers wordt verwacht dat ze gebruik maken van hun vrij reizen of hun korting gebruiken. Als er toch kosten gemaakt worden, kunnen deze tot een maximum van €20,- per persoon vergoed worden. Voor het declareren moet het volgende formulier voor 29 mei naar limo2020@a-eskwadraat.nl worden gemaild, samen met een overzicht/bewijs van de gemaakte kosten. Een uitdraai van je ov voldoet hieraan. Alleen kosten gemaakt met het openbaar vervoer komen in aanmerking voor deze vergoeding, tenzij vooraf anders overeengekomen met de LIMO-commissie.

Wedstrijd

Alle opgaven zijn in het Nederlands en in het Engels. Tijdens de wedstrijd mag er overleg plaatsvinden tussen leden van hetzelfde team, maar niet met mensen daarbuiten. Gebruik van boeken, aantekeningen, telefoons, grafische rekenmachines en computers is niet toegestaan. In geval van (verdenking van) fraude of ander ongeoorloofd gedrag kan een team worden gediskwalificeerd. Antwoorden dienen op aparte blaadjes, per opgave, te worden ingeleverd. Voor elke opgave kan maximaal 10 punten worden gehaald, maar er kunnen ook deelscores behaald worden. Het team met de meeste punten wint.

This page contains an excerpt of the regulations. For the full regulations, view this page in Dutch.

Composition of student teams

A student team must consist of a maximum of four people, all of whom study at a university or applied university (HBO) in the Netherlands or Belgium.

For student teams, a maximum of one team member may be fourth year or higher. A maximum of two team members may be third years or higher.

Teams consisting exclusively of applied university students are allowed, regardless of the length of study. For mixed applied university/ university teams, students from applied university may deduct one year from their study duration. Teams of different composition can register as “non-competitive team”. These do participate, but cannot win and therefore do not receive an official ranking.


Hoofdsponsor

Wij bedanken Transtrend van harte voor hun bijdrage aan dit evenement.